Johann Baptist / Unbefleckte Empfängnis

Johann Baptist
Maria Immaculata

Neusilbermedaille zur Heiligsprechung von Johann Baptist

VS: Der heilige Johann Baptist Umschrift, SAINT J[EAN] B[APTISTE] M[ARIE] VIANNEY CURE D'ARS P[RIEZ] P[OUR] N[OUS] [Jean-Baptiste Marie Vianney Heiler aus Ars bitte für uns]

Link

RS: Maria Immaculata Umschrift, VIRGO IMMACULATA [Jungfrau [von der] unbefleckten Empfängnis]

Link

XX Jhd